Prawica Rzeczypospolitej

Radosław Botev

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Przejdź do głównej strony o polityce


Radosław Botev, kandydat do Parlamentu Europejskiego 2009
Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej, okręg wyborczy nr 5
Lista nr 8
Miejsce na liście: 10
Wiek: 28 lat
Wykształcenie wyższe w zakresie filologii na kierunku lingwistyka stosowana
Zawód: tłumacz
Zamieszkały: Lutkówka, powiat żyrardowski
Znajomość języków obcych: angielski i niemiecki - biegle; hiszpański i słowacki - dobrze


Tekst ulotki rozprowadzanej w powiecie żyrardowskim:

Szanowni Państwo!

Parlament Europejski jest współcześnie najważniejszą instytucją poza granicami Polski, bezpośrednio wpływającą na naszą rzeczywistość i kształtującą naszą przyszłość. Zagwarantowanie silnej pozycji naszego kraju w europejskich strukturach wspólnotowych powinno być zatem kluczowym elementem polskiej racji stanu. Polska powinna zadbać o należne jej miejsce wśród równych sobie, suwerennych Narodów Europy. Kwestią szczególnej wagi na najbliższe lata jest zapewnienie równości dotacji unijnych, w tym dopłat bezpośrednich dla rolników, a także zachowanie narodowej waluty jako instrumentu polskiej polityki finansowej. Osobną, acz nie mniej ważną kwestią jest zadbanie o możliwość wykorzystania unijnych środków w naszym regionie.

Wstępując w struktury unijne Polska zobowiązała się ponadto współtworzyć tożsamość Europy w oparciu o swoje dziedzictwo kulturowe. Tymczasem w Parlamencie Europejskim wyraźnie brak jest obecnie głosów jednoznacznie opowiadających się po stronie chrześcijańskich wartości, będących przecież głównym filarem tradycji nie tylko Polski, ale też całej europejskiej cywilizacji. Dlatego wypełniając wolę Narodu, wyrażoną w referendum akcesyjnym w 2004 roku, pragnę aktywnie promować w Unii Europejskiej zgodną z polskimi tradycjami ideę cywilizacji życia, opartej na wzmocnieniu rodziny oraz poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia i godności każdej istoty ludzkiej. Polityka europejska powinna się w tym kontekście skupiać na działaniach prorodzinnych, przede wszystkim zaś na wspieraniu drobnej przedsiębiorczości i ułatwieniu zakładania rodzinnych firm. Pozwoli to wielu Polakom na uelastycznienie czasu pracy, a często i przeniesienie miejsca pracy do gospodarstw domowych, w konsekwencji zaś wzmocni rodzinę jako naturalne środowisko wychowania przyszłych pokoleń Polaków w duchu chrześcijańskich wartości. Silna rodzina jest bowiem podstawą budowy siły Polski w Unii Europejskiej.

W Parlamencie Europejskim pragnę ponadto wspierać inicjatywy dofinansowywania rozwoju nowoczesnych, ekologicznych technologii. Cywilizacja życia powinna być bowiem cywilizacją życia w czystym środowisku.

Zapraszam Państwa również do odwiedzenia mojej strony internetowej www.botev.pl, która lepiej przybliży Państwu moją osobę.

Radosław Botev


Tekst ogłoszenia wyborczego opublikowany w Życiu Żyrardowa , (LVIII) Nr 21 (2964):

Szanowni Państwo!
Rozpoczął się wyścig o miejsca w Parlamencie Europejskim. Spektakl z ustalaniem list wyborczych obu dominujących na polskiej scenie politycznej ugrupowań dał przedsmak charakteru ich przyszłej polityki europejskiej. Zestaw kandydatów jest od Sasa do Lasa. Na liście PO figuruje zarówno postkomunistka Danuta Hübner, jak też były szef AWS Marian Krzaklewski. Również w PiS mamy zarówno głośnych przeciwników traktatu lizbońskiego, jak np. Urszula Krupa, ale także jego gorliwych propagatorów: Michała Kamińskiego, Adama Bielana czy Pawła Kowala. Skład list pokazuje dobitnie, że za nimi nie kryje się żadna pozytywna koncepcja polskiej polityki europejskiej. Nie ma też śladu woli debaty na temat naszego miejsca w Unii Europejskiej, czy przyszłości naszej polityki unijnej.
Obie dominujące partie traktują politykę europejską jedynie jako pole starcia o własną dominację na krajowej scenie politycznej. Również nowo powstała partia Libertas jest jedynie śmietnikiem politycznym – na jej listach znaleźli się bowiem skrajni narodowcy i ksenofoby pokroju Wojciecha Wierzejskiego czy Anny Sobeckiej z przegranego LPR, a także działacze rozmaitych niszowych ugrupowań, którym nie udało się samodzielnie zebrać podpisów dla zarejestrowania własnych komitetów wyborczych. Prezentowane przez nich poglądy są w swoim wypaczonym eurosceptycyzmie, graniczącym niekiedy wręcz z nacjonalizmem, sprzeczne nawet z pierwotnym zamysłem założyciela Libertas Declana Ganleya, opowiadającego się za solidarną Europą suwerennych Narodów. Polsce potrzebna jest zatem alternatywa, zarówno wobec bezrefleksyjności i bezkoncepcyjności polityki, jak też wobec agresywnego i kompromitującego Polskę na arenie międzynarodowej modelu jej uprawiania. Taką alternatywą jest Prawica Rzeczypospolitej. Koncepcja naszej polityki europejskiej opiera się na założeniu: tyle wspólnych instytucji, ile wspólnych interesów i wartości, nigdy odwrotnie. Z tego założenia wynika zarówno postulat odrzucenia traktatu lizbońskiego, jak też waluty euro, której przyjęcie osłabiłoby zdolność polskiego rządu do walki z kryzysem, a także potrzeba organizowania europejskiej opinii publicznej w obronie chrześcijańskiej tożsamości Europy. Koncepcja ta jest koncepcją realistycznego wzmocnienia naszej pozycji w solidarnej Europie Ojczyzn, a także przeciwstawienia się szkodliwej polityce Kaczyńskiego i Tuska oraz widmu powrotu do agresywnego dyskursu.
Radosław Botev
Marian Piłka


Materiały wyborcze

ulotka wyborcza

Życie Żyrardowa - ogłoszenie wyborcze 2009

Ulotka wyborcza rozprowadzana w powiecie żyrardowskim

Ogłoszenie wyborcze w Życiu ŻyrardowaWyniki wyborów

Wyniki moje:

W okręgu wyborczym nr 5 (Warszawa II - woj. mazowieckie) otrzymałem 150 głosów spośród 10443 oddanych na Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej. Oznacza to 1,43% wszystkich głosów oddanych na komitet oraz 0,04% wszystkich głosów ważnych oddanych w całym okręgu wyborczym na wszystkie listy. Daje mi to ósmy najlepszy wynik spośród dziesięciu kandydatów z listy Prawicy Rzeczypospolitej w mazowieckim okręgu wyborczym.

Na terenie objętym kampanią, tj. w powiecie żyrardowskim, uzyskałem 46 głosów spośród 254 oddanych na Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej. Oznacza to 18,11% wszystkich głosów oddanych na komitet oraz 0,37% wszystkich głosów ważnych oddanych w powiecie żyrardowskim na wszystkie listy. Daje mi to w powiecie żyrardowskim drugi najlepszy wynik spośród dziesięciu kandydatów z listy Prawicy Rzeczypospolitej. Powiat żyrardowski jest jednocześnie powiatem z najwyższym poparciem dla mnie w całym okręgu wyborczym, a także powiatem, w którym oddano na mnie największą liczbę głosów.

Wyniki w poszczególnych gminach powiatu żyrardowskiego kształtują się następująco:
gmina Mszczonów: 32 głosy spośród 54 oddanych na komitet wyborczy, co daje 52,26% głosów oddanych na komitet oraz 2,17% ważnych głosów oddanych na wszystkie listy
gmina Puszcza Mariańska: 0 głosów spośród 9 oddanych na komitet wyborczy, co daje 0% głosów oddanych na komitet oraz 0% ważnych głosów oddanych na wszystkie listy
gmina Radziejowice: 2 głosy spośród 26 oddanych na komitet wyborczy, co daje 7,69% głosów oddanych na komitet oraz 0,25% ważnych głosów oddanych na wszystkie listy
gmina Wiskitki: 0 głosów spośród 31 oddanych na komitet wyborczy, co daje 0% głosów oddanych na komitet oraz 0% ważnych głosów oddanych na wszystkie listy
miasto Żyrardów: 12 głosów spośród 134 oddanych na komitet wyborczy, co daje 8,96% głosów oddanych na komitet oraz 0,15% ważnych głosów oddanych na wszystkie listy

Zobacz też dokładne statystyki na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Wyniki Prawicy Rzeczypospolitej w powiecie żyrardowskim:

Na terenie powiatu żyrardowskiego, w którym prowadziłem kampanię, lista Prawicy Rzeczypospolitej otrzymała 254 głosy, co stanowi 2,04% wszystkich głosów ważnych.

Wyniki w poszczególnych gminach powiatu żyrardowskiego kształtują się następująco:
gmina Mszczonów: na listę Prawicy Rzeczypospolitej oddano 54 głosy spośród 1474 głosów ważnych, co stawi 3,66%
gmina Puszcza Mariańska: na listę Prawicy Rzeczypospolitej oddano 9 spośród 1103 głosów ważnych, co stanowi 0,82%
gmina Radziejowice: na listę Prawicy Rzeczypospolitej oddano 26 spośród 814 głosów ważnych, co stanowi 3,19%
gmina Wiskitki: na listę Prawicy Rzeczypospolitej oddano 31 spośród 1143 głosów ważnych, co stanowi 2,71%
miasto Żyrardów: na listę Prawicy Rzeczypospolitej oddano 134 głosy spośród 7946 głosów ważnych, co stanowi 1,69%

Obwodem na terenie powiatu żyrardowskiego, w którym Prawica Rzeczypospolitej uzyskała najwyższe poparcie, jest obwód nr 10 w gminie Mszczonów (Szkoła Podstawowa w Lutkówce, ul. Szkolna 1, Lutkówka), gdzie lista Prawicy otrzymała 11 głosów spośród 84 oddanych głosów ważnych, co daje 13,10% poparcia. Otrzymałem w tym obwodzie 100% głosów oddanych na Prawicę Rzeczypospolitej, co daje mi również poparcie 13,10% w tym obwodzie. Jest to jednocześnie obwód, w którym uzyskałem najwyższe poparcie i najwyższą liczbę głosów w całym okręgu wyborczym.

Obwodami na terenie powiatu żyrardowskiego, w którym Prawica Rzeczypospolitej zdobyła największą liczbę głosów, są obwód nr 4 w Żyrardowie (Zespół Szkół Publicznych nr 4, ul. Radziwiłłowska 16, Żyrardów) oraz obwód nr 16 w Żyrardowie (Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Nietrzebki 6, Żyrardów). W obu tych obwodach na listę Prawicy Rzeczypospolitej oddano po 14 głosów. W obwodzie nr 4 daje to 2,37% poparcia dla Prawicy Rzeczypospolitej - na mnie oddano tam 6 głosów, czyli 42,85% wszystkich głosów na Prawicę oraz 1,02% wszystkich głosów ważnych na wszystkie komitety. W obwodzie nr 16 Prawica Rzeczypospolitej zdobyła poparcie 2,46%, na mnie oddano tam 0 głosów, czyli 0% wszystkich głosów oddanych na Prawicę i 0% wszystkich głosów ważnych na wszystkie komitety.

Zobacz też dokładne statystyki na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.


Podziękowania

Szanowni Państwo!

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej oraz swoim własnym pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na mnie i całą listę Prawicy oraz za pomoc w kampanii wyborczej. Państwa głosy w żadnym razie nie poszły na marne – wynik wyborów pokazuje bowiem, że jesteśmy piątą partią polityczną w Polsce, zaraz po zwycięskiej czwórce: PO, PiS, SLD i PSL. Z powodu ukrywania przez media naszego poparcia w sondażach i niesłusznego faworyzowania w telewizji niektórych polityków z niszowych ugrupowań, część wyborców zdecydowała się poprzeć inne partie, jednak nasz ostateczny wynik z pewnością zadziała motywująco i pozwoli nam na sukces w kolejnych wyborach.

Jednocześnie informuję o planach tworzenia struktur Prawicy Rzeczypospolitej w powiecie żyrardowskim, dzięki którym wspólnie dotrzemy do jeszcze większej liczby wyborców. Wszystkich chętnych do czynnego zaangażowania się w działalność partii zapraszam do nawiązania ze mną kontaktu. Tel: 609-281-295, email:

Jeszcze raz dziękuję Państwu za poparcie i gratuluję zwycięzcom wyborów.

Radosław Botev
Prawica Rzeczypospolitej

Powrót na stronę główną

Copyright (c) 2009 by Radosław Botev. Wszelkie prawa zastrzeżone.